НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ “ЕВРОПА 2020”

Европа спешно се нуждае от прагматични и работещи решения относно заетостта, а образованието трябва да стане приоритет за европейските държави - това бяха основните послания на участниците в международната конференция „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”., която се проведе на 8 юни 2012г. в София, организирана от ИСС на България, Група ІІІ на ЕИСК, Министерството на труда и социалната политика и Представителството на ЕК. В нея взеха участие над 100 български и чуждестранни гости, сред които 30 членове на ЕИСК от 20 държави-членки на ЕС, представители на българското правителство и българския парламент, членове на Икономическия и социален съвет (ИСС), представители на Европейската комисия (ЕК), на български висши учебни заведения, учители, неправителствени организации, учени, експерти, студенти и др. Основни теми в конференцията бяха ролята на университетите за обучението и реализацията на младите хора, политиките и мерките за предотвратяване на ранното отпадане от училище и подкрепата на растежа и заетостта.

Откривайки конференцията, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски определи образованието и заетостта от ключово значение за България, а събитието като възможност за гражданското общество и институциите у нас и в Европейския съюз да бъдат идентифицирани проблемите и потърсени възможности за решението им чрез постигане на взаимен консенсус между всички заинтересовани страни.

Европа спешно се нуждае от прагматични решения за разрешаване на проблема с безработицата. Това заяви председателят на Българския парламент -  Цецка Цачева в приветствие при откриването на форума. В условията на динамично променяща се пазарна среда и засилваща се конкуренция доброто образование  на младите хора е ключов фактор и гаранция за реализацията им на пазара на труда, подчерта г-жа Цачева. Тя заяви пълната и безрезервна подкрепа на парламента към работата на ИСС, като подчерта ролята на Съвета във връзката между бизнеса и младите хора у нас.

Лука Жайер - президент на Група III в Европейския икономически и социален комитет огласи някои най-нови статистически данни, според които всеки седми младеж в Европейския съюз е безработен и всяко седмо дете - отпада от училище. Според него „образованието е свързано със заетостта и растежа. То е важно и за предпазване от бедността”. Основен проблем пред образованието е, че „сме изправени пред риск да допуснем едно изгубено поколение. Образованието трябва да е приоритет за европейските държави. За съжаление финансирането на образованието се намалява в много страни и кризата ни доведе до недалновидни ограничения на бюджетите”. Основният въпрос днес, според Жайер е „ ... как да осигурим подкрепа за образованието и как да предотвратим ранното отпадане от училище..”. „Има разминаване между академичните среди и бизнес средите”, каза той. „.. Европейските университети излъчват твърде много випускници с недостатъчно добри знания, затова трябва да модернизираме висшето образование.” Жайер посочи трите най-перспективни сфери за икономиката на Европа - зелена икономика, нови технологии и здравеопазване.

Над 7.2 млрд. евро от Европейския социален фонд са насочени към младите хора в страните-членки на ЕС, съобщи Коос Ришел, генерален директор на Главна дирекция „Заетост, социални дейности и включване” на Европейската комисия. Той подчерта нуждата от намиране на решение във всяка страна за реализиране на интелигентен растеж на заетостта. Изключително важно според него е фискалната дисциплина на държавата да се съобразява с развитието на образованието и потребностите на младите хора. Г-н Ришел благодари на българското правителство за активното участие на страната в разработването и прилагането на политики, насочени към създаване на младежка заетост и подчерта, че нито един млад човек не бива да остане без помощ след завършването на образованието си.

В България младежката безработица надхвърля с 10% средноевропейската и възлиза на 32%, заяви Васил Велев, заместник-председател на Икономическия и социален съвет в България и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Сред причините за това той изтъкна недостатъчната интеграция на ромското малцинство и проблемите, свързани с качеството на образованието и връзката му с потребностите на икономиката. Като добър пример за предприети мерки за справяне с възникналите проблеми той посочи скрлюченото наскоро у нас от работодатели, синдикати и правителство национално споразумение „Първа работа”. "Това е добра инициатива - предвижда редица нови действени мерки и ние гледаме много отговорно на своите ангажименти като работодатели по изпълнение на това споразумение".

Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на Икономически и социален съвет и президент на КТ „Подкрепа” определи като водещ проблем за българското общество днес отпадането на младите хора от образователната система, заради което те губят възможностите да се интегрират в обществото. По думите му освен икономически, причините за това са свързани и с манталитета - фактор, който налага да бъдат обмислени комплексни мерки за неговото преодоляване.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подчерта, че са предприети мерки от страна на правителството, които целят да постигнат спад на младежката безработица с минимум 5% до края на следващата година.  Според него всеки 10-ти гражданин, което прави над 650 хиляди българи, се е възползвал от възможностите на Европейския социален фонд. По линия на образователното министерство чрез Европейския социален фонд 54 хиляди ученици и 74 хиляди студенти ще имат възможност да приложат наученото на конкретно място, а 1650 млади научни работници и над 70 хиляди студенти ще получат стипендии и награди за своите постижения.

Янка Такева, член на Икономическия и социален съвет (Група III) и основен докладчик по становището на ИСС „Политики за ограничаване ранното напускане на образователната система“ подчерта, че у нас „има силна връзка между ранното отпадане от училище, младежката безработица, и несъответствието между нуждите на бизнеса и качеството на образованието”. Тя запозна присъстващите с мерките и законодателните промени, които Съветът предлага за обхващане на подрастващите в образователната система.

Професор Нено Павлов, заместник-председател на ИСС (Група ІІІ) посочи като една от основните приоритетни политики при модернизиране на висшето образование прилагането на определени бизнес модели в професионалното управление на съвремените университети. Той направи и някои предложения, свързани с подобряване на качеството на обучението и взаимната връзка между различните степени на висшето образование.

Участниците в конференцията се обединиха около извода, че на висшето образование трябва да се гледа като на обществен продукт, за който трябва да бъде осигурен достатъчен публичен ресурс. Трябва да се прави връзка между анализа на потребностите на пазара на труда и актуализацията на учебните програми и оптимизирането  на специалностите, по които се обучават студентите във ВУЗ, като се осигури по-голямо участие на бизнеса и обществото в дизайна на самите учебни програми. Адаптирането на националните квалификационни рамки към европейските препоръки е друга основна теза, която прозвуча на конференцията. Стажовете в образованието трябва да са своеобразен мост между бизнеса и университетите с цел гарантиране на реализацията на младите хора.

Като мярка за преодоляване на последиците от задълбочаващото се ранното отпадане от училище в Европа бе посочено отделянето на специално внимание на групите от населението в неравностойно положение, каквито са в някои страни малцинствата, мигрантите и хората  с увреждания.

В заключение проф. Л. Дулевски подчерта, че на образованието трябва да се гледа като на  дългосрочен инвестиционен процес и всяка една реформа трябва да гарантира възвращаемостта на огромните инвестиции, които се правят в него. Поради изключителния интерес, който конференцията в България предизвиква, той предложи форумът да продължи on-line, за да могат повече заинтересовани страни да се включат в дебата, да споделят добрите практики на своите държави по повдигнатите въпроси, които са от изключителна важност за бъдещето на всяка държава и просперитета на  Европа.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава