НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАХА НА 15 ЮЛИ 2011 ГОД. ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕМЕСТЪР В КОНТЕКСТА НА НОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ"

През месец юни Европейската комисия изпрати специфични за всяка държава препоръки, което представлява предпоследната стъпка в шестмесечния период на интензивно съгласуване на икономическите политики между ЕС и държавите-членки – т.нар. „Европейски семестър”. Препоръките приканват към непосредствени мерки, които се очаква да стимулират напредъка към целите, заложени в Стратегия "Европа 2020".

В тази връзка Представителство на Европейската комисия в България със съдействието на Икономическия и социален съвет на Република България, организираха на 15 юли 2011 год. публична дискусия на тема "Европейският семестър в контекста на новото икономическо управление".

Целта на дискусията бе да се разшири обществения дебат върху основните акценти в препоръките на Европейската комисия, изготвени на базата на Националната програма за реформи на България от 2011 г. и актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011 – 2014 г.

Публичната дискусия бе открита от г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството, която представи препоръките на Европейската комисия към страните-членки и в частност към България. Тя отбеляза, че с този набор от препоръки Европейската комисия определя пътищата за възстановяване на растежа, които неизбежно минават през стабилна макроикономическа среда, пълноценно функциониращи пазари на труда, както и през дълбоки структурни реформи.

Г-жа Албена Стойнева, експерт в дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, запозна присъстващите с бъдещите действия във връзка с препоръките на Европейската комисия към България. Предизвикателствата към България във връзка с отправените от ЕК препоръки бяха представени от г-н Петър Чобанов, Икономист от Института за нов икономически растеж.

Проф. д-р Лалко Дулевски – Председател на Икономическия и социален съвет на Република България представи позицията на ИСС по Националната програма за реформи на Република България, както и по отношение на възприетия от Европейската комисия подход за изпълнение на Стратегия “Европа 2020”. Според проф.Дулевски ИСС е очаквал, че ЕК ще изисква от всяка страна-членка да разработи и представи национална програма за развитие до 2020 година, в която да се обединят всички основни стратегии и реформи с оглед гарантиране на целите на Стратегия “Европа 2020”, като след това се разработят конкретни планове за действие по основните приоритети и цели. В тази връзка ИСС  привества приетия от българското правителство подход за разработване до края на 2011 година на Национална програма за развитие “България 2020”, като съветът се включва активно в качеството си на основна консултативна институция. Също така проф.Дулевски сподели единната позиция на ИСС за необходимоста от по-тясно обвързване на целите по растежа с петте основни цели в Стратегия “Европа 2020”. Затова ИСС още през есента на 2010 година предложи България да дефинира една интегрална цел до 2020 година и с удовлетворение констатира, че българското правителство включи в последния вариант на Националната програма за реформи целта за постигане до 2020 година на 60% от средния жизнен стандарт в Европейския съюз.

В своето изказване проф.Дулевски се спря на конкретни препоръки на Европейската комисия, като подчерта, че основната част от тях са били обект на становища и резолюции на българския ИСС. Той подчерта, че настоящата криза промени съществено структурата на трудовите пазари в Европа и затова за тяхното възстановяване са необходими политики и мерки не само за стимулиране на предлагането, но и на търсенето на трудовия пазар.

Професор Дулевски оцени като много ползотворно досегашното сътрудничество между ИСС и Представителството на Европейската комисия в България и предложи организирането на следващи тематични дебати по конкретни приоритети и цели на Стратегия “Европа 2020”.

В дискусията се включиха също така представители на неправителствения сектор и социалните партньори.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава