НОВИНИ - АРХИВ

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) СЛЕД 2013 Г.: ПО-СПРАВЕДЛИВА, ПО-ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА, СИЛНА И ДОБРЕ ФИНАНСИРАНА, В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

На пресконференцията присъстваха и представители на Министерството на земеделието и храните, които представиха позицята на българското правителство по предложената от ЕК реформа на ОСП. Те изразиха своето удовлетворение от проведените консултации с ИСС и отбелязаха, че в голяма степен резолюцията подкрепя предложенията на правителството.

В заключение Икономическият и социален съвет предлага да се огранизира широка публична дискусия за дефиниране на ясна стратегия за бъдещото развитие на аграрния сектор и на ефективен модел на земеделско производство в България с участието на широк кръг представители на законодателната и изпълнителната власт, социалните партньори, експерти, асоциации на земеделските производители, на неправителствения сектор и други заинтересовани страни.

Съветът призовава за приемането на единна национална позиция по ОСП и отстояването й от всички български представители в европейските институции и от правителството. Това ще е от изключителна полза за България при преговорите за справедливо разпределение на ресурсите по ОСП между отделните държави - членки за следващия програмен период 2014-2020 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава