НОВИНИ - АРХИВ

РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”: ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски взе участие в 4-тото заседание на Координационната група "Европа 2020" на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Президентът на ЕИСК г-н Стафан Нилсон откри форума с приветствие и участва в работата му .

Срещата беше посветена на приоритетите на предстоящото Полско председателство на Европейския съюз при изпълнение на Стратегията "Европа 2020", дефинирани като: интерактивен процес между гражданското общество, националните правителства и европейските институции. Представител на Европейската комисия запозна присъстващите със специфичните препоръки на Европейската комисия към отнделните страни.

Проф. Дулевски представи опита на България в рамките на интерактивна дискусия с представители на националните ИСС на тема "Обмен на национални практики и опит на Съветите и на гражданското общество през първата година на Европейския Семестър: Какви са уроците за следващите години?"

В своето изказване той акцентира на конструктивната роля и приноса на българския съвет при изготвянето на Националната програма за реформи, в изпълнение на Стратегията "Европа 2020". През изтеклата година ИСС изрази своята позиция по ключови за страната ни политики и реформи като икономическото развитие, демографските предизвикателства пред България и др.

В проведената дискусия, ЕИСК и представителите на националните съвети проявиха интерес и оцениха постиженията на България в диалога между ИСС и висшите държавни институции, както и постигнатите конкретни резултати от консултациите между тях.

"Ролята на националните Икономическите и социални съвети в изпълнение на Стратегия "Европа 2020": опита на България"

--------

 

Координационната група "Европа 2020" на ЕИСК

Стратегия "Европа 2020” и безпрецедентните предизвикателства, свързани с кризата, водят до необходимостта от по-задълбочено сътрудничество с гражданското общество като цяло. ЕИСК създаде Консултативен група "Европа 2020 ", която да включи националните икономически и социални съвети в оценката на реформите, които предстоят да бъдат извършени в рамките на стратегията "Европа 2020".

Консултативната група се фокусира върху обмена на добри практики, бенчмаркинг и работа в мрежа в различни тематични области. Представителите на гражданското общество ще работят и по действия, които различните заинтересовани страни могат да предприемат за подготовката и прилагането на реформите в държавите-членки, включвайки глобалните предизвикателства, управлението и комуникационните аспекти.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава