МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Преждевременното напускане на образователната система, водещ фактор за безработицата, бедността и социалното изключване е значителен проблем както за България, така и за много от страните-членки на Европейския съюз и същевременно предизвикателство пред Стратегия „Европа 2020” за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Като отчита, че за решаването му са необходими съвместните усилия на Икономическите и социални съвети на страните - членки на ЕС, Икономическият и социален съвет (ИСС) на България и този на Кралство Испания, в рамките на споразумение за двустранно сътрудничество, проведоха в София на 21 октомври 2013 г. съвместна консултативна среща на тема: „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, на която обмениха опит и добри практики. Срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема.

На 3 и 4 юни 2013 год. Икономическият и социален съвет (ИСС) на България бе домакин на втория, заключителен семинар по тематична линия на проекта ТРЕСМЕД 4 - "Регионално сътрудничество и добри практики в региона". В събитието взеха участие членове на Икономическите и социални съвети на България, Гърция, Франция, Испания и на Европейския икономически и социален комитет, както и представители на организации, защитаващи икономически и социални интереси, правата на човека, на жените и др. от Израел, Мароко, Тунис, Либия и Египет. Присъстваха също представители на МОТ - Група за достоен труд, Офис Северна Африка, на националните офиси на МОТ за Египет, Еритрея и Судан, на Европейска фондация за обучение в Торино, фондацията "Анна Линд" и на Евромед "Гражданска среща". Семинарът бе посветен на политиките по отношение на жените и младите хора - ключов фактор за икономическия просперитет и социален интегритет на страните от южния Средиземноморски регион. Срещата бе открита от д-р Константин Тренчев, Заместник - председател на ИСС на България и член на ИСС от 2-ра група - организации на работниците и служителите на национално равнище и г-жа Соледад Кордоба, Генерален секретар на ИСС на Испания. В продължение на два дни участниците в семинара обмениха идеи и успешни практики, които спомагат за засилване на средиземноморското партньорство в рамките на Европейската политика на добросъседство. В заключително слово при закриване на семинара Проф. Лалко Дулевски, Председател на ИСС на България изтъкна готовността на Съвета да бъде платформа за младите хора в страната за повишаване на тяхната осведоменост, влияние и роля в процеса на вземане на решения и засилване и подкрепа на социалния диалог.

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България ще е домакини на втория семинар по проект на ТРЕСМЕД 4 - „Регионално сътрудничество и добри практики в региона”, който ще се състои в София на 3-ти и 4-ти юни 2013 г.

ИСС на Испания, който отговаря за управлението на проекта ще бъде представен от съветник от всяка от трите групи на институцията. Събитието ще открият Заместник-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев и Главният секретар на ИСС на Испания.

Семинарът е заключителен за третата тематична линия на проекта, целящ очертаването на практиките, които се развиват в държавите от южния Средиземноморски регион, осъществени чрез диалог между организациите на гражданското общество. Ще бъде споделен опит в сътрудничеството и други проблеми,  свързани с правата на младежите и жените.

От страна на Европейския съюз участие ще вземат представители на Икономическите и социални съвети на България, Гърция, Франция, Испания и на Европейския икономически и социален комитет. В срещата ще участват и представители на Икономически и социални съвети и организации, представляващи икономически и социални интереси от Израел, Монако, Тунис, Либия и Египет.

Ще присъстват също представители на МОТ - Група за достоен труд, Офис Северна Африка и на националните офиси на МОТ за Египет, Еритрея и Судан, на Европейска фондация за обучение в Торино, фондацията „Анна Линд” и на Евромед „гражданска среща”.

Страница 8 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава