МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 16 юни 2014 г. председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски прие делегацията на Европейския институт за равенство между половете (ЕИРП), водена от Вирджиния Лангбак, директор на ЕИРП, в рамките на официалното им посещение в България по покана на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Делегацията бе придружавана от заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Проф. Дулевски подчерта, че ИСС в две свои становища е изразил позиция по проблемите на равенството между половете като отправя много конкретни препоръки към изпълнителната и законодателна власт. Председателят на Съвета изрази готовността на ИСС да организира голяма международна конференция по тези проблеми и отправи покана към г-жа Лангбак за партньорство при реализиране на едно такова събитие в България.

В рамките на последвалата дискусия по проблемите, свързани с равенството между половете г-жа Лангбак и членове на делегацията представиха  дейността и предмета на ЕИРП и онлайн платформата ЕuroGender. В своето изказване г-н Любен Томев, член на ИСС от група II – синдикати подчерта, че  през 2007 г. ИСС разработва и приема първо свое становище разглеждащо тази проблематика - “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете“. В него се предлага развитието и прилагането на концепция за бащинството, за родителския отпуск, за равенство на половете в семейството, която да включва споделяне на домашните задължения и грижата за децата. Друго предложение на ИСС е свързано с приемането на Закон за равните възможности, както и на съответната стратегия в тази област. Тази тема ИСС доразвива през 2012 г. в становището си “Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”.

Президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България проф. Лалко Дулевски участваха в публично изслушване на тема "Политики за развитие на изостаналите региони", което се проведе на 14 май в зала "Изток" на Народното събрание (НС).

Организираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция” събра на 13 май 2014 г. в Смолян близо 100 души, представители на държавната и местната власт, бизнеса, социалните партньори и неправителствения сектор от региона.

Страница 6 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава