ДЕКЛАРАЦИИ - 2018Г. СЪГЛ. §2, АЛ. 1, АЛ. 2, АЛ. 3 от ЗПКОНПИ

АНТОН ЛАЗАРОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Контролно число: 25388899

ЦВЕТАНА КОСТОВА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

Контролно число: CD63191B

СИМЕОН БИКОВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 6DD0А219

ПЕТРАНА ТОДОРОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: А74592В7

ЛЮДМИЛА ВИДЕНОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: D4138В0А

ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: А40В89СВ

ГЕОРГИ МАЛЕШКОВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 1F45CA2A

ГЕНАДИ НЕДЕЛЧЕВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 32EEED7C

ВЕСЕЛКА БУРЛЯНОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: C2BF2602

ЙОРДАНКА РИЗАКОВА - СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Контролно число: 17067FD8

СТЕЛА КЪНЧЕВСКА - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: D0Е61В93

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: 48483АFE

ТОДОР ТОДОРОВ - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: 605Е385А

МИЛАН ГЕОРГИЕВ - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: А59А7Е69

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава