СТАНОВИЩА

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

„СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ЛИЦАТА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ“ COM(2017) 252 FINAL

Страница 4 от 25

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава