СТАНОВИЩА

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 2008-2010 Г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕЧКИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕССРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Страница 10 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава