СТАНОВИЩА

РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

ПОЛИТИКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ В ЕС

(ПЕТИ КОХЕЗИОНЕН ДОКЛАД)

Страница 9 от 22

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава