АНАЛИЗИ

ПРОГРАМИТЕ, ПРОЕКТИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2009 г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” И СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЛИЯНИЕТО НА КРИЗАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЛИСАБОНСКИТЕ ЦЕЛИ ПО ЗАЕТОСТТА

ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Страница 5 от 5

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава